تاسیس رشته ویروس شناسی در مقطع دکتری تخصصی (.Ph.D) در دانشکده پزشکی

تاسیس رشته ویروس شناسی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) در دانشکده پزشکی

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای گسترش و توسعه رشته‌ها و با توجه به رایزنی‌ها از گروه‌های مختلف آموزشی و در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه اقدام به مکاتبه و درخواست تاسیس رشته ویروس شناسی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) از وزارت متبوع نموده است که درنهایت با پیگیری های این مدیریت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد رای صادره در دویست و شصت و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، با راه‌اندازی رشته ویروس شناسی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) با ظرفیت 3 دانشجو در دانشکده پزشکی موافقت به عمل آمد .