تاسیس رشته ارگونومی در مقطع دکترای PHD در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته ها و فعالیتهای تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی‌هایی که از گروههای مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروههای مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری های لازم از وزارت متبوع نموده است و در نهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد روی صادره در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، با راه اندازی رشته ارگونومی در مقطع PHD با ظرفیت 2 دانشجو برای یک دوره در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت به عمل آمد .