اطلاعیه واحد خودگران

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد واحد خودگردان ( با پرداخت شهریه ) ورودی سالهای 92 و93

و همچنین پذیرفته شدگان جدیدالورود سال تحصیلی 95-94

 

 

الف) پذیرفته شدگان جدید : بدین وسیله از پذیرفته شدگان محترم واحد خودگردان ( با پرداخت شهریه ) درخواست می گردد قبل از مراجعه به اداره کل آموزش دانشگاه ( طبق جدول زمان بندی آن اداره کل) ، جهت تحویل رسید واریزی شهریه و سفته (150 میلیون ریال ) ضمانت شهریه و تحصیل و دریافت معرفی نامه اداره کل آموزش ، به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در طبقه 6 ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه فرمائید. بدیهی است در صورت عدم دریافت معرفی نامه از این مدیریت ، تشکیل پرونده و دیگر امور مربوط به خدمات آموزشی امکان پذیر نمی باشد .

شماره های تماس : 32351864 ،32122808 ، 32122595، 32127561

        شهریه پیشنهادی سال اول ترم یکم و دوم جهت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی (شعبه خودگردان)دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94

 

 

 

ردیف

رشته تحصیلی

مبلغ   قابل پرداخت جهت ثبت نام بدو ورود بصورت علی الحساب (هر ترم)

1

آموزش بهداشت

5/700/000 تومان

2

آموزش پزشکی

3

سلامت رسانه

4

آمارزیستی

5

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

6

انفورماتیک پزشکی

7

اقتصاد بهداشت

8

فناوری اطلاعات سلامت

9

ارگونومی

6/100/000   تومان

10

حشره شناسی پزشکی

6/400/000  تومان

11

بهداشت حرفه ای

12

بهداشت ایمنی در مواد غذایی

13

علوم بهداشتی در تغذیه

14

بهداشت محیط

15

رادیوبیولوژی

16

پرستاری

(پرستاری داخلی جراحی،   پرستاری سالمندی، پرستاری سلامت جامعه،پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت های ویژه،   پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، روان پرستاری)

17

اتاق عمل

18

مامایی

19

فیزیک پزشکی

20

فیزیوتراپی ورزشی

21

بیوشیمی بالینی

7/000/000 تومان

22

فیزیولوژی

23

قارچ شناسی

24

انگل شناسی

25

میکروبشناسی

26

ویروس شناسی

27

علوم تشریحی

28

اپیدمیولوژی

6/300/000   تومان

29

تکنولوژی گردش خون

7/200/000 تومان

30

فیزیوتراپی

31

ایمنی شناسی

8/000/000 تومان

32

زیست فناوری پزشکی

33

ژنتیک

34

علوم تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*توضیح: ورودی های جدید 95-94 به بعد هرسال متوسط 15 درصد افزایش شهریه خواهند داشت.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود

1) عکس 4*3 ، سه قطعه

2) اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

3) کپی آخرین مدرک تحصیلی

4)تکمیل فرم مربوطه

 

ب) دانشجویان خودگردان ورودی سالهای 92 و93 نیز قبل از مراجعه به اداره کل آموزش جهت انجام انتخاب واحد و امور مربوطه ( طبق زمان بندی اداره کل آموزش) می بایست فیش واریزی خود را به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل و نامه معرفی را از اداره کل آموزش دریافت کنند.

 

 

شهریه پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی (شعبه خودگردان)دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

                         در مقطع دکتری PhD ورودی سال های 93-1392

 

 

رشته های دارای آزمایشگاه 50 میلیون تومان و رشته های بدون آزمایشگاه متوسط 35 میلیون تومان می باشد.

 

ردیف

رشته تحصیلی

مجموع هزینه کل دوره
  ( تومان )

1

بیوشیمی

50/000/000

(هرترم   000/556/5)

2

فیزیولوژی

3

انگل شناسی

4

فیزیوتراپی

5

فارماکولوژی

ایمنی شناسی 

نانوفناوری دارویی 

زیست فناوری پزشکی 

9

مدیریت خدمت بهداشتی درمانی

35/000/000

(هرترم   000/889/3)

 10

 

پرستاری

 

 

35/000/000

 

(هرترم   000/889/3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریه منظور شده جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی (شعبه خودگردان) دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی 93 و 1392

 

ردیف

رشته تحصیلی

برآورد مجموع شهریه واحد بین الملل   در طول مدت تحصیل دانشجو

مبلغ قابل پرداخت جهت ثبت نام بدو   ورود بصورت علی الحساب (هر ترم ¼ کل شهریه دوره)

1

آموزش بهداشت

  175/000/000 ریال

43/750/000 ریال

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

انفورماتیک پزشکی 

4

آمارزیستی

5

ارگونومی

185/000/000 ریال

46/250/000 ریال

6

اپیدمیولوژی

193/000/000 ریال

48/250/000 ریال

7

حشره شناسی پزشکی

195/000/000 ریال

48/750/000 ریال

8

بهداشت حرفه ای

9

بهداشت محیط

10

رادیوبیولوژی

11

پرستاری(پرستاری داخلی جراحی، پرستاری سالمندی، روان پرستاری)

12

مامایی

13

فیزیوتراپی ورزشی

14

بیوشیمی بالینی

215/000/000 ریال

53/750/000 ریال

15

فیزیولوژی

16

قارچ شناسی

17

انگل شناسی

18

میکروبشناسی

19

ویروس شناسی

20

تکنولوژی گردش خون

219/000/000 ریال

54/750/000 ریال

21

فیزیوتراپی

22

ایمنی شناسی

245/000/000 ریال

61/250/000 ریال

23

زیست فناوری پزشکی

24

ژنتیک

25

علوم تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره حساب جهت واریز شهریه کارشناسی ارشد و Ph.D :

 

بانک ملت به حساب جاری ملت شماره 3197633806 به نام درآمد شهریه واحد خودگردان (مدیریت تحصیلات تکمیلی ) دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شناسه واریز دانشکده پزشکی : 242028051140

 

شناسه واریز دانشکده داروسازی : 242028052187

 

شناسه واریز دانشکده بهداشت : 242028053135

 

شناسه واریز دانشکده پرستاری و مامایی : 242028054182

 

شناسه واریز دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی : 242028055130

 

شناسه واریز دانشکده پیراپزشکی : 242028056177

 

شناسه واریز دانشکده علوم توانبخشی : 242028057125

 

شناسه واریز دانشکده تغذیه : 242028058172

 

شناسه واریز دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی : 242028059120

 

" لطفاٌ مبلغ شهریه را با خط خوانا به نام و نام خانوادگی و کد ملی دانشجو واریز نمائید. "