هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

تاسیس رشته بیولوژی تولید مثل در مقطع PHD در دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته ها و فعالیتهای تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی هایی که از گروههای مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروههای مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری های لازم از وزارت متبوع نموده است و در نهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، با راه اندازی رشته بیولوژی تولید مثل در مقطع PHD با ظرفیت 3 دانشجو برای یک دوره در دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت به عمل آمد .