تاسیس رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در مقطع PHD در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته ها و فعالیتهای تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی هایی که از گروههای مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروههای مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری های لازم از وزارت متبوع نموده است و در نهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در دویست و سی و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، با راه اندازی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در مقطع PHD با ظرفیت 2 دانشجو برای یک دوره در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت به عمل آمد .