هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

تاسیس رشته داروسازی بالینی در مقطع PHD در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته ها و فعالیتهای تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی هایی که از گروههای مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروههای مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری های لازم از وزارت متبوع نموده است و در نهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در دویست و چهلمین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، با راه اندازی رشته داروسازی بالینی در مقطع PHD با ظرفیت 4 دانشجو برای یک دوره در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت به عمل آمد .