برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه توام با کارگاه آموزشی پژوهشیار

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور اعضای مربوطه شامل معاونین محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ها با هدف بررسی مسائل و موضوعات مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشکده ها صبح روز یکشنبه مورخ نهم آذر ماه توام با کارگاه آموزشی پژوهشیار برگزار شد .

در راستای تفویض اختیار امور پژوهشیار تحصیلات تکمیلی به دانشکده های مربوطه و ایجاد سیستم نرم افزاری مذکور توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ، به منظور تسهیل در فرایند ، ثبت ، بررسی و کنترل جامع طرحهای تحقیقاتی هزینه های مربوطه ، برنامه کارگاه آموزشی پژوهشیار در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل شد .

در این کارگاه آموزشی کارشناسان حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده ها در کنار معاون تحصیلات تکمیلی هر دانشکده حضور یافته و از آموزشهای ارائه شده استفاده نمودند .

لازم بذکر است مدرس کارگاه آموزشی فوق جناب آقای دکتر پوست فروش کارشناس مسئول امور پژوهشی بودند.