هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 ثبت نام کارگاه ها تا روز چهارشنبه   97/05/17 تمدید شد.  

 

 

  

 

 

جهت ثبت نام اینترنتی کارگاه ها بر روی لینک زیرکلیک کنید:

 

http://zistrayan.com/summerschool  

 

 

 

 

 

 

 

 

  با توجه به تقاضای مکرر کارگاه های آموزش تحلیل نتایج فلوسایتومتری (FlowJo) و همچنین نرم افزار GraphPad Prism برگزار می گردد:  

 

      اطلاعات تکمیلی