راهنمای کلی دانشجویان از ثبت نام تا فارغ التحصیلی

دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به سایت اداره کل آموزشاز چگونگی مراحل ثبت نام و روند فارغ التحصیلی اطلاعات کسب نمایند.