معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی

وظایف

شماره تماس

حمید صالحی   مدير داخلي تحصیلات تکمیلی 32122808
زهرا باقری نژاد

1. امور مربوط به کلان منطقه 5

 

2.کلیه امور مربوط به دفاع از پایان نامه دانشجویان       تحصیلات تکمیلی وPh.D. by research

 

3. امور مربوط به امتحان جامع

4.امور مربوط به ارائه تسهیلات گردهمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

32122333
سمانه نوروزی فرد

1. امور مربوط به تاسیس رشته و تصویب برنامه آموزشی

2. امور مربوط به ظرفیت پذیرش دانشجو

3. آمار مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

4. گزارش ماهیانه جلسات شورای تحصیلات تکمیلی

5. صدور گواهی ساعات همکاری اساتید
32127561
زهرا محبی

1. کلیه امور بورسیه ها (شش ماهه، داخل و خارج از كشور)

2.  انجام امور اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی

3. انجام مکاتبات در خصوص مصوبات شورای تحصیلات    تکمیلی

32122331
فرزانه جوکار

1. امور مربوط به بررسي و ارسال طرحهاي تحقيقاتي در سيستم پژوهشيار

2. مسئول وب سايت تحصيلات تكميلی

3. امور مربوط به بازدید از دانشکده ها

4. بررسی جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
32122595
فاطمه رضایی مسئول دفتر

32351864

32122743
محمد رضا مختاری متصدی امور دفتری

 

32122334