معرفی مسئولین

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

دکتر زهره مصطفوی پور

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

دکتر وحید رزبان

 

معاون آموزشی  و پژوهشی تحصیلات تکمیلی