معرفی مسئولین

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

دکتر زهره مصطفوی پور

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

دکتر صدیقه شریف زاده

 

معاون آموزشی دانشجویی تحصیلات تکمیلی

 

دکتر محمد علی بقاء پور

 

معاون پژوهشی و فرهنگی تحصیلات تکمیلی و مسئول استعدادهای درخشان